Vous êtes ici : Accueil » Afrique australe » Madagascar » Madagascar - Fort-Dauphin : Pourquoi les membres de l’association FAGNOMBA (…)

Madagascar - Fort-Dauphin : Pourquoi les membres de l’association FAGNOMBA sont-ils emprisonnés ?

D 24 mars 2013     H 05:44     A Collectif pour la Défense des Terres Malgaches TANY     C 0 messages


L’association Fagnomba revendique depuis 2010 une juste indemnisation pour les personnes dépossédées de leurs terres utilisées par QMM, Qit Minerals Madagascar, filiale de Rio Tinto, dans le cadre de l’extraction de l’ilménite à Fort-Dauphin, région Anosy, dans le Sud-Est de Madagascar.

Au cours de la semaine du 11 mars 2013 à Tolagnaro (Fort-Dauphin), une quinzaine de membres de l’association Fagnomba, dont la présidente Perle Zafinandro Fourquet, ont été arrêtés puis emprisonnés. Leurs familles confirment qu’ils sont toujours incarcérés.

Quels chefs d’accusation ont été retenus contre eux ? Pour quelles raisons ont-ils été emprisonnés ? Est-ce parce qu’ils ont osé manifester et exprimer des revendications relatives à l’indemnisation de leurs terres ?

Nous réclamons d’urgence des autorités régionales et nationales des éclaircissements concernant l’arrestation et la détention des membres et responsables de l’association Fagnomba et à défaut, leur libération immédiate.

Nous insistons pour que leurs droits civiques fondamentaux, leur liberté de s’exprimer, de manifester, de se défendre et d’être assistés soient scrupuleusement respectés.

Paris, le 17 mars 2013

Le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY

patrimoinemalgache@gmail.com
http://www.terresmalgaches.info
http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches


Tolagnaro : Inona no antony nampidirana am-ponja ny mpikambana ao amin’ny FAGNOMBA ?

Ny fikambanana FAGNOMBA dia fantatra hatramin’ny taona 2010 fa mitaky ny hampiharana ny rariny sy hitsiny eo amin’ny fanomezana onitra ireo olona namoy ny taniny izay ampiasain’ny orinasa QMM, Qit Minerals Madagascar, rantsan’i Rio Tinto, ho an’ny fitrandrahana fasimainty ao Tolagnaro, faritra Anosy, any atsimo atsinanan’i Madagasikara.

Nandrity ny herinandro izay niantomboka ny 11 marsa 2013 teo no voasambotra tao Tolagnaro (Fort-Dauphin) ary nampidirina am-ponja ny mpikambana ao amin’ny fikambanana FAGNOMBA miisa 15 eo eo, anisan’izany ny filohany Perle Zafinandro Fourquet. Nohamarinin’ny fianankaviany fa mbola samy migadra izy ireo izao.

Inona no niampangana azy ireo ? Inona no antony nampidirana azy am-ponja ? Noho izy sahy nanao fihetsiketsehana sy naneho fitakiana momba ny onitra takalon’ny taniny ve ?

Miangavy ny tompon’andraikitra any amin’ny faritra sy eo anivon’ny foibe izahay mba hanome fanazavana aingana momba izao fisamborana sy fitanana am-ponja ny mpikambana sy mpiandraikitra ao amin’ny fikambanana FAGNOMBA izao, na hanafaka azy ireo avy hatrany.

Tsindrinay manokana ny tokony hanajana an-tsakany sy an-davany ny zo fototr’izy ireo amin’ny maha-olom-pirenena azy, ny fahalalahany hilaza hevitra sy hanao fihetsiketsehana, ny fahafahany

Parisy, faha-17 marsa 2013

Ny Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY

patrimoinemalgache@gmail.com
http://www.terresmalgaches.info
http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches